Kategoria: Kultura masowa

ŚWIADKOWIE ZJAWISKA

Jesteśmy więc obecnie świadkami zjawiska za­stanawiającego. Wielki proces urbanizacji dostar­cza ciągle nowych mieszkańców skupiskom miej­skim. Szkoła, a także upowszechnienie kultury sprawiają, że przynajmniej część spośród tych lu­dzi dysponuje pewnym zasobem kultury umysło­wej, a także żywi dalsze zapotrzebowania kultu­ralne. Równocześnie z tym jednak obserwujemy zanik wskazań obyczajowych, które zdolne by by­ły uformować tę podatną w istocie masę w nowo­czesne społeczeństwo. Zjawisko to nie jest niczym nowym ani ory­ginalnym. Tak samo zapewne przed stuleciem wy­glądały wielkie miasta Ameryki lub stolice Eu­ropy. Ale równocześnie aparatura kultury ma­sowej potrafiła tam stworzyć nacisk, który ową bezładną magmę zdołał — konformizując i uni- formizując ją zapewne — wepchnąć w określone ramy obyczaju.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂

NACISK UPOWSZECHNIONEJ KULTURY

Wydaje się złudzeniem, że dzieła tego dokona z jednej strony sam nacisk upowszechnianej kul­tury, z drugiej zaś sam rozwój urządzeń cywili­zacyjnych. O pierwszym mówiliśmy przed chwilą. Co do drugiego zaś wystarczy jedynie powiedzieć, że widok wiejskiej baby z bańkami mleka w sa­molocie odrzutowym albo widok na poły wiej­skiego tłumu na ulicach nowoczesnych miast, tłu­mu, w którym nie sposób odróżnić — ani po spo­sobie zachowania się, ani po ubiorze — inżyniera od pracownika fizycznego lub dyrektora od szofera, nie należą w końcu do widoków całkiem niewy­obrażalnych.W tym też miejscu dochodzimy do istoty tego, czym jest, a czym w jeszcze większym stopniu może i powinna się stać polska socjalistyczna kul­tura masowa.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂

ZAPLECZE KULTURY

Powinna ona, w oparciu o szeroko i mądrze pojęte zaplecze kultury narodowej z jed­nej, a zrozumienie nowych potrzeb społecznych oraz nowych możliwości zawartych w nowoczes­nych środkach masowego przekazu z drugiej stro­ny, stać się rodzajem sztancy pozwalającej for­mować nowy obyczaj, dzięki któremu łatwiej będzie poszczególnym ludziom i zespołom ludzkim odnaleźć się w nowej sytuacji historycznej. Po­winna być bodźcem pobudzającym ich ciekawość i aktywność umysłową w kierunku nowych za­dań, jakie przed nami wszystkimi stoją.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂

DLA PRZECIĘTNEGO ODBIORCY

Powinna być wytworem, w którego ramach przeciętny od­biorca znajdzie wiedzę o rzeczywistych wymia­rach świata, o wielkości jego zdobyczy i niebez­pieczeństw, system nakazów moralnych, połączo­nych ze światem podstawowych wartości ludz­kich, recepturę dotyczącą zarówno jego zobowią­zań obywatelskich, jak i wskazań w zakresie spraw bardziej intymnych — życia rodziny, wy­chowywania dzieci, a także osobistych wzorców kariery i awansu. Wreszcie, co nie jest sprawą bagatelną, owe wzorce powinny budzić określone tęsknoty i potrzeby — na tyle ambitne, aby mo­gły się one stać bodźcami dla wysiłku i rozwoju, i na tyle realne, aby ów wysiłek nie wydawał się beznadziejny, a nakreślone cele nieosiągalne. Zwłaszcza ten ostatni postulat wydaje się waż­ny.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂