NAJBARDZIEJ USPOŁECZNIONA JEDNOSTKA

Józef Ma­tysiak jest więc z całej rodziny jednostką najbar­dziej uspołecznioną, przewyższając pod tym wzglę­dem swoich synów. Aliści niezmiernie trudno by­łoby równocześnie nazywać go aktywistą politycz­nym czy też szerzej — jednostką w jakikolwiek sposób zaangażowaną światopoglądowo. Krąg myśli Józefa Matysiaka obraca się dookoła spraw kon­kretnych. Interesuje go dobra robota, elementarna uczciwość, rozumne załatwianie spraw bieżących. Natomiast przez kilkanaście już lat naszej z nim znajomości Józef Matysiak nie zdradził się nigdy z jakąkolwiek refleksją światopoglądową o cha­rakterze ogólniejszym. Będąc niewątpliwie jedno­stką uspołecznioną, nie jest przy tym ani na jotę idealistą. Gdyby więc szukać jego definicji, naj­bliższa byłaby chyba fraza z wiersza Gałczyńskiego: „ani katolik, ani marksista, tylko porządny rze­mieślnik”.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)