ROZUMIANE SUGESTIE

Na ogół przez sugestię rozumie się wywieranie wpływu na inną osobę, tak aby ją doprowadzić do jakiejś idei, wia­ry lub działania. Dopóki termin ten tak właśnie się tłumaczy, dopóty jest oczywiste, że mogą być bar­dzo różne mechanizmy takiego oddziaływania. Naj­prostszym i najbardziej bezpośrednim jest sugestia hipnotyczna, kiedy jednostka staje się skrajnie po­datna na słoiwne instrukcje drugiej osoby. Podobny efekt można uzyskać przy pomocy pewnych nar­kotyków; pojawia się on także w stanach transu, do jakich doprowadzają się uczestnicy tańców ry­tualnych.Na przeciwległym krańcu skali znajdują się bar­dziej subtelne metody oddziaływania na człowieka, przez manipulowanie jego oczekiwaniami tak, aby wpłynąć na sposób, w jaki będzie on sobie tłuma­czył fakty zachodzące w otoczeniu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)