ŚWIADKOWIE ZJAWISKA

Jesteśmy więc obecnie świadkami zjawiska za­stanawiającego. Wielki proces urbanizacji dostar­cza ciągle nowych mieszkańców skupiskom miej­skim. Szkoła, a także upowszechnienie kultury sprawiają, że przynajmniej część spośród tych lu­dzi dysponuje pewnym zasobem kultury umysło­wej, a także żywi dalsze zapotrzebowania kultu­ralne. Równocześnie z tym jednak obserwujemy zanik wskazań obyczajowych, które zdolne by by­ły uformować tę podatną w istocie masę w nowo­czesne społeczeństwo. Zjawisko to nie jest niczym nowym ani ory­ginalnym. Tak samo zapewne przed stuleciem wy­glądały wielkie miasta Ameryki lub stolice Eu­ropy. Ale równocześnie aparatura kultury ma­sowej potrafiła tam stworzyć nacisk, który ową bezładną magmę zdołał — konformizując i uni- formizując ją zapewne — wepchnąć w określone ramy obyczaju.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂