„TAJEMNE” DOZNANIA JEDNOSTEK

Od takich zawodów, które handlują prze­sądami, różnią się — ale też i w części pokrywają się z nimi grupy ludzi pielęgnujących wspólnie swoje wierzenia: treścią ich mogą być media i du­chy przodków, latające spodki i kontakt z miesz­kańcami innych planet albo też jakaś odnowiona wersja staromodnej sztuki czarnoksięskiej. Wszy­stko to można uznać za zinstytucjonalizowane for­my przesądu, charakteryzujące się tym, że ludzie nie tylko żywią podobne wierzenia, ale także wcho­dzą ze sobą w stosunki i współdziałają dla osią­gnięcia celów związanych z tymi wierzeniami.Wyodrębnienie tej kategorii przesądza w pewnej mierze, to prawda, nie rozstrzygniętą jeszcze do końca kwestię autentyczności niektórych doznań tego rodzaju. Chodzi tu o zjawiska różnorakie, po­cząwszy od takich, co do których nawet opinia naukowa jest głęboko podzielona, aż po takie, któ­rych niewielu ludzi wykształconych ośmieliłoby sie bronić.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)