UJĘCIA I ODCZUCIA

Rozszerzona o krew­nych i powinowatych, z których jeden pracuje w ministerstwie, inny ma stosunki w sklepie mię­snym lub w spółdzielni owocarskiej, jeden był w partyzantce, a inny znów siedzi na wsi, rodzina stać się może całkiem operatywnym narzędziem działania, wzajemnej pomocy i skomplikowanych zależności. Widziana z perspektywy ankiet socjo­logicznych, takich jak na przykład ankieta pod hasłem Jaka jesteś, rodzino?, rodzina staje się te­renem burzliwych przemian obyczajowych, polem bitwy, w trakcie której obumarłe formy patriar- chalnej zależności dzieci od rodziców i żony od męża, pozbawione coraz wyraźniej przesłanek ma­terialnych i rzeczowych, poszukują dla siebie — nie zawsze skutecznie — innych form zastępczych. Wreszcie w ujęciu i odczuciach wielu ludzi ro­dzina staje się pojęciem elegijnym, wyrażającym tęsknotę za rzeczywistością minioną, za systemem ładu, szacunku, autorytetu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)