WIEJSKI PRZYBYSZ

Ów wiejski przybysz u Kawalca stara się adaptować do tego miejsko-inteligenckiego stylu, ale wątpliwe jest, czy podobne kłopoty przeżywałby on nieco później lub czy dzieliłby je z nim robotnik, przybywający do nowo wybudowanej fabryki. Bo­wiem czas powojenny, jak pisałem o tym wyżej, jest przede wszystkim okresem, kiedy na skutek do- konywającej się rewolucji społecznej uległ załama­niu cały tradycyjny układ elit, a co za tym idzie, system wskazań dotyczących obyczaju, kariery, lub szerzej — modelu osobowościowego, mogącego sta­nowić rodzaj widomego symbolu awansu kultural­nego dla ogromnych rzesz faktycznie awansujących mieszkańców naszego kraju. Równocześnie napór nowego elementu na tradycyjne i dysponujące wła­sną nowoczesną kulturą obyczajową zespoły i śro­dowiska okazał się tak potężny, że niekiedy dopro­wadził do obalenia istniejących rygorów i faktycz­nego regresu obyczajowego pod naporem tego, co metaforycznie nazwałem w jednym z moich felie­tonów „atakiem Mławy”.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)