Z PERSPEKTYWY ANKIET

Widziana z perspektywy ankiet socjo­logicznych, takich jak na przykład ankieta pod hasłem Jaka jesteś, rodzino?, rodzina staje się te­renem burzliwych przemian obyczajowych, polem bitwy, w trakcie której obumarłe formy patriar- chalnej zależności dzieci od rodziców i żony od męża, pozbawione coraz wyraźniej przesłanek ma­terialnych i rzeczowych, poszukują dla siebie — nie zawsze skutecznie — innych form zastępczych. Wreszcie w ujęciu i odczuciach wielu ludzi ro­dzina staje się pojęciem elegijnym, wyrażającym tęsknotę za rzeczywistością minioną, za systemem ładu, szacunku, autorytetu. Jeszcze nie tak dawno Jerzy Lovell w jednym ze swych szkiców na te­mat współczesnej młodzieży podsuwał wzór daw­nej „solidnej rodziny robotniczej” jako panaceum na niesubordynację młodych, upadek autorytetu rodzicielskiego i rozchwianie norm obyczajowych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)